Lindbäcks kommentarer angående Räddningstjänsten syds föreläggande kopplat till balkongbrand.

Balkongbrand 14 juli 2023, i byggnad uppförd av Lindbäcks Bygg i Malmö. Balkongplattorna vid aktuell brand består av en träkärna inklädd med glasfiberarmerad polyester och en brandhämmande topcoat. Balkongplattorna innehar certifikat SC0918-09 utfärdat av RISE, Sveriges statliga forskningsinstitut som oberoende 3:e part utför certifieringar.

 

 • Räddningstjänsten Syd anser att aktuell balkonglösning inte uppfyller krav enligt BBR 25, via ett föreläggande vill Räddningstjänsten att kvarvarande balkonger ska åtgärdas, bl a ska plattornas fuktskydd i glasfiberarmerad polyester ersättas där ovansidan ska förses med ytskikt lägst klass D-s2, d2, dvs rent trä.
  Paradoxalt nog innebär det en försämring av balkongens brandskydd på ovansida, då nuvarande ytskikt uppfyller B-s2,d0. Att de nu aktuella balkongplattorna skulle bidra till snabba brandförlopp saknar vetenskaplig grund, tvärtom visar tester (även Räddningstjänsten Syds) att de självslocknar när trämöbler brunnit ut.
 • På den aktuella balkongen vid balkongbranden återfinns en dunk med bensin, samt en moped med ev. mer bensin i sin tank mm. Räddningstjänsten Syd menar att bensinen inte bidragit till brandspridningen eller för den delen möbler/inredning på balkonger ovanför.
  När bensin brinner blir förloppet explosivt och flammorna mycket höga. Dessa flammor kan absolut antänt trävaror/brännbart material på balkongen ovanför. På den ovanliggande balkongen fanns lastpallar i trä som får anses vara optimala ur eldningsynpunkt.
 • Räddningstjänsten Syd menar att yttervägg utgör en avskiljande konstruktion. Alltså att den har en brandcellskiljande funktion.
  Det är direkt fel, yttervägg och eventuell balkong utgör INTE en avskiljande konstruktion mellan lägenheter. Följaktligen ritas heller aldrig ytterväggar med brandcellsmarkeringar på arkitekt- eller brandritningar.
 • Räddningstjänsten Syd konstaterar i sin utredning att: ”brandspridning mellan lägenheter riskerar ske inom 60 minuter med aktuellt utförande. Det innebär att föreskriftskrav enligt byggreglerna inte uppfylls.”
  Detta är ett direkt felaktigt påstående, det finns inget i BBR som säger att brandspridning genom yttervägg inte får ske inom 60 minuter. Dessutom, yttervägg tillåts innehålla vanliga fönster som helt saknar brandteknisk klass. Ett vanligt fönster brister vid ca 300 grader, denna temperatur uppnås enligt standardbrandkurvan efter några minuter.
 • Vid två oberoende balkongbränder med betongbalkonger i Stockholm (2022-08-31, Dnr 360-843/2022) och (2022-11-07, Dnr 360-1025/2022) beskriver Räddningstjänsten i Stockholm snabba förlopp med spridning till balkong ovanför och under. Det finns stora likheter med aktuell brand i Malmö.
  Här gör Räddningstjänsten i Stockholm rätt bedömning, yttervägg tillhör ej brandcell och att brandspridning mellan olika balkonger lätt kan ske.
 • Räddningstjänsten Syd har genomfört ett eget brandtest av en aktuell balkong.
  Detta test är ej genomfört enligt nationell standard, det saknas vetenskapliga mätningar och dessutom bevisar testet att balkongen självslocknar när trämöbler brunnit ut.
 • Totalt sett saknas saklig grund för aktuellt föreläggande. Räddningstjänsten Syds slutsatser bryter mot grundläggande fakta i BRR och överenskommen nationell standard av test- och tillsynsverksamhet.

Kompletterande till ovanstående har Lindbäcks inhämtat sakkunnigutlåtande där en mer omfattande beskrivning och sakinnehåll presenteras.

 

Kommentarer från ytterligare brandkonsulter:
Brandkonsulten Peter Andersson AB – Brandteknisk utlåtande rörande brand på balkonger 2024-03-06
Fallqvist Fallqvist AB – Brandteknisk utlåtande över krav på balkongplattor 2024-03-06

Bilagor:
BSL – Bemötande av Föreläggande 2023-11-24 och Olycksutredning 2023-12-20 – räddningstjänsten syd 2024-03-05

Bilaga 1 – Föreläggande om brandskyddsåtgärder, Trädgrenen 1 m.fl.
Bilaga 2 – Olycksutredning Segeparksgatan 15A, Malmö
Bilaga 3 – SP Certifikat SCO918-09
Bilaga 4 -O100741-1234823-1 Compositbalkonger Fällfors AB EN 13501-1