Arkitektmanual

Hjärtat i vår verksamhet är att bygga industriellt med trä från de norrländska skogarna. Tack vare vår utvecklade moderna teknik och LEAN produktionsfilosofi produ­cerar och bygger vi sedan bostäder resurssnålt, klimatvänligt och kost­nadseffektivt med hög säkerhet direkt på plats ­ på uppdrag av kunder och i egen regi. Vår byg­gmetod har med tiden gett oss mycket god kunskap och erfarenhet och vi kan erbjuda kundanpassade helhetslösningar – från projektut­veckling till produktion och bygge fram till överlämnandet av nyckeln.

Ladda ned Arkitektmanualen

Ladda ned PDF här.

Industriell produktion

Vi har två anläggningar för industriell produktion av flerbostadshus i Piteå. Här produceras kvalitetssäkrade volymer motsvarande ca 2000 lägenheter per år i en torr och väderskyddad miljö med hög säkerhet för våra anställda. Husvolymerna tillverkas i en torr och väderskyddad miljö med hög säkerhet för våra anställda.

 

 

Vi har vårt huvudkontor och en av våra fabriker i Öjebyn. Fabriken på Haraholmen är Europas modernaste produktionsanläggning för flerbostadshus och togs i drift i början av 2018.

 

Fordonsindustrin och Lean production är förebild för vår byggprocess. Målet är att skapa en kostnadseffektiv produktion med hög kvalitet. Vi arbetar med den senaste tekniken och väljer att samarbeta med leverantörer som erbjuder högkvalitativa och välkända varumärken.

 

Det material som köps in är noga bearbetat för att minimera vår egen lagerhållning och för att öka effektiviteten i produktionen. Vid produktionsstart går vi igenom produktion­splanen – vilken typ av hus som ska byggas, hur många volymer som ska tillverkas och i vilken ordning. Detta är viktigt för att de ska levereras till byggarbetsplatsen i rätt följd och kunna monteras direkt från lastbil.

 

Längs med produktionslinorna färdigställs volymerna steg för steg. Vi inleder med elementtillverkningen – det vill säga golv, väggar och tak. Elementen sätts sedan samman till färdiga volymer som kan utgöra ett rum, flera rum eller delar av ett eller flera rum. I nästa steg monterar vi färdiga badrumsmoduler, installerar kök och lägger golvens ytskikt. Volymerna täcks sedan med väderskyddande kapell och görs klara för transport till byggarbetsplatsen.

Övergripande principer

Lindbäcks byggsystem är ett konkurrenskraftigt system för punkthus och lamellhus i 2–8 våningar. Produktområdet är brett och kan möta många olika behov .Vi bygger studentlägenheter, hyresrätter, bostadsrätter, seniorboende, trygghetsboende, äldreboende och hotell.

 

Samtliga volymer är komplet­ta med bjälklag, väggar, innertak och fast inredning vid leverans från fabrik. Byggsystemet baseras på in­ dustriellt producerade volymer och använder trä som stommaterial, det ger oss fördelar i fabrik, underlättar transport och är ett kostnadseffektivt och tillika miljövänligt byggma­terial. Byggsystemet är framtaget med ledande forskare inom området och utvecklas och förfinas ständigt.

 

LASTBÄRING

Principen är att last förs från bjälk­lagen ut till väggarna och sedan vertikalt ned till grunden. Eftersom volymelementen har en träregel­ stomme där koncentrerade laster är mindre fördelaktigt, är det en god strategi att sprida ut lasterna så mycket som möjligt. Det innebär t.ex. att tänka symmetriskt i plan och över höjd, att bitvis ha långa vägavsnitt som inte bryts av öppnin­gar och fönster samt att undvika lösningar som kräver ensamstående pelare så långt det är möjligt.

 

STOMSTABILISERING

För att stabilisera en byggnad uppförd med volymelement används skivverkan. Höga byggnader kan få stora lyftkrafter lokalt och det är därför viktigt att man vid höga hus tänker på att variera volymriktning i normalplan (speciellt hörn) samt att man i så stor utsträckning som mö­jligt har väggavsnitt på minst 3000 mm som inte har några håltagning­ ar. För att tänkta stomstabiliserande väggar ska fungera, måste de vara oavbrutna genom hela byggnaden. Det tillhör inte ovanligheten att vi även stabiliserar i fasaden när vi bygger högt. Det kan därför vara klokt att redan i skissarbetet ha ett antal vertikala fasadzoner på ca 1 500 mm som går ner till betongen. Stomstabilisering kan vara väldigt kostnadsdrivande när man bygger över 6 våningar om man inte tidigt jobbar med volymernas naturliga fördelar.

Tveka inte att kontakta oss tidigt i skissarbetet om så önskas.

 

MARK OCH GRUND

Som kund beställer du med eller utan mark­ och grundarbete från oss. Väljer du det senare ska grundläggningen vara klar och plattan inmätt inför byggstarten. Det ska även finnas en kranuppställning­splats, in­ och utfart för bilar samt vara förberett för vatten och avlopp för bodar och förråd. När grunden är klar etablerar vi oss på byggplatsen, cirka fem veckor innan monterin­ gen ska påbörjas. Vi börjar med att på plats tillverka taket i lämpliga sektioner.

 

Nedan ser ni en figur på hur ett Lindbäckshus brukar vara uppbyggt.

 

 

Volymen

Nyckeln till ett framgångsrikt projekt är att förstå hur man på bästa sätt skapar arkitektur genom volymer. Här kommer några tips och råd vad man ska tänka på.

 

VOLYMENS MÅTT

Eftersom alla volymer måste transporteras från fabrik gäller det att volymerna får plats på en lastbil/ båt. Även våra fabriker är utformade inom dessa begränsningar och de får därför inte överskridas. Volymernas invändiga mått får inte överskrida 9600x 3700 mm oavsett var i huset den finns.

 

VOLYMÖPPNINGAR

Dörrar, öppningar och fönster kan i princip placeras vart man vill.
Men en öppning mellan två volymer får inte vara större än 4200 mm. Fönster och dörröppningar bör inte placeras närmare innerhörn än 150 mm. Öppningar mellan volymer kan placeras ända ut till volymens hörn utan att en väggstump behöver avsluta volymen.

 

RITA PLANLÖSNINGAR

Det viktigaste jobbet för att få ett bra och hållbart hus ligger i att byg­ ga upp en bra planlösning. Faktorer som arkitektoniska kvalitéer möter hårda värden som nyttjande av byggrätt, antal volymer och kom­plexitet.
Det viktigaste av allt är naturligtvis kvalitéerna, att den produkt nim skapas har en hög arkitektonisk kvalité och följer byggherrens önskningar. För att det ska kunna bli ett projekt som vi på Lindbäcks ska kunna bygga rationellt och kostnadseffektivt bedömer vi projektet utifrån följande aspekter:

 

ANTAL VOLYMER

Att hålla nere volymantalet har ett högt ekonomiskt värde. Det opti­ mala målet är att 1 RoK göras med 1 volym, 2 RoK med 2 volymer, 3rok med 3volymer och så vidare.

 

VOLYMUTFORMNING

Samtliga volymer i ett projekt ska bara ha fyra volymhörn. L­ formade volymer kan sänka takten i fabriken och redan i konstruktionsfasen kraftigt öka kostnaderna

 

VOLYMRIKTNING I NORMALPLAN

Om man bygger högt (6-8 vån) är det viktigt att förstå inverkan av volymens orientering i planen tidigt i projektet.

 

Väggar

Ytterväggar, lägenhetsskiljande vägg, korridorvägg och mellanvägg.

 

VÄGGTJOCKLEKAR

Byggsystemet innehåller fyra typer av väggar: ytterväggar, volymsskil­jande väggar, korridorväggar och mellanväggar. Volymsskiljande vägg utgör alltid lägenhetsskiljande vägg. Ytterväggar, lägenhetsskiljande väg­gar och korridorväggar är samtliga lastbärande och går förbi bjälklaget och innertaket medan mellanväggar står på bjälklaget och når upp till innertaket.

 

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR

Lägenhetsskiljande väggar är alltid 270 mm i färdigt skick eftersom de är dubbla. När de fraktas är de 125 mm och skiljs 20 mm från varandra vid montage.

 

KORRIDORVÄGGAR

Korridorväggar görs inte med dubbel struktur, utan är enkelväggar med antingen 145 mm stomme eller 220 mm. Väggen är 205 mm eller 280 mm beroende på ljudkrav. 205 mm vägg används om utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro ej angränsar till korridor eller om ljud­ kraven är lägre än ljudklass B, dock upp till 4 våningar. 1 Rok görs alltid med 280 mm.

 

MELLANVÄGGAR

Mellanväggar är enkla, rumsavskil­jande väggar som inte bär last. Väggen är 96 mm i enklaste utföran­det och 122 mm för brandklass EI60.

 

BJÄLKLAGSHÖJD

Bjälklaget består av två delar: bjälklaget i det övre volymelementet och innertaket i det undre. Bjälkla­ get är 272 mm och monteras med en luftspalt till undertaket som är
15 mm. Total är bjälklaget 504 mm exklusive ytskikt. Mått från FG till FG mellan våningar är 3 002 mm. Om översta våningen är indragen och har terrass är detta bjälklag 624 mm + FG..

Tekniska beståndsdelar

YTTERTAK

Det yttre taket och takfallet konstrueras av fackverkstakstolar av trä. Taket/vind isoleras med lösull efter montage. Hisschaktet avslutas med en hisstopp. Överkant hiss­ topp ligger 3 900 mm från översta stannplan och kan bryta taket vid låglutande takfall. Fläktrummets överkant ligger 5 710 mm från färdigt golv på översta plan och kan likaledes bryta yttertaket.

 

TAKFOT

Yttervägg görs alltid med förhöjt väggliv där höjden är minst 600 mm för att rymma 500 mm lösull på vinden. Normalt är takutsprånget 500 mm på långsidan. Minsta tak­ utsprång är 300 mm på både gavel och långsida för att fasaden skall hålla garanterad livslängd.

 

SCHAKT

Varje projekt är unikt och exakta schaktstorlekar och fläktrum måste utredas. Men för att ni arkitekter tidigt ska kunna skissa har vi några riktlinjer. Det är klokt att man i så stor utsträckning som möjligt plac­ erar schakt/fläktrum så att de i ett senare skede kan växa eller minska något.

 

FLÄKTRUM

Vi föredrar att ha fläktrummen på vind framför källare. När de plac­ eras på vinden har volymen maxad volym, dvs 3700 x 9 600 mm invän­ digt. Ett sådant fläktrum försörjer ca 50 lägenheter. För att underlätta dragning av ventilation placeras fläktrum med fördel så centralt som möjligt på normalplan. Notera dock att fläktrummets väggar bör träffa andra väggar på normalplan för att få ner lasterna så lätt som möjligt.

 

 

KLASSISKA FEL

 

Den kanske vanligaste misstaget är att inte tänka på att vi gör alla installationer i schakt. Det är därför viktigt att tänka på att schakten måste vara tillgängliga för en installatör. Men också att vi kan göra klart kök och badrum i fabrik men fortfarande ha tillgång till schakten. Här kommer tre exem­pel på schaktplaceringar vi inte vill ha:

 

Teknisk sektion

Poddar & Typer

Badrum

Lindbäcks arbetar med badrums­ poddar d.v.s. mindre volymelement som lyfts in i de större rumsbildande volymelementen. En badrumspod är ett helt färdigt badrum med väggar, tak och golv som är klädda med ytskikt och försedda med sakvaror. Poddväggen som står mot volymsväggen är 50 mm medan podväggen mot rum är 123 mm. Badrumspoddarna är testade på SP för vattensäkerhet, infästning och brand. De har ingjutet fall och tillver­kas av komposit.

 

Inga begränsningar finns i vilken typ av inredning som kan monteras i badrummen. Bad­rumspodden är utvecklad för ytskikt av kakel, klinker eller matta, men kräver ingen särskild leverantör på kakel/ klinker. I planlösningen ritas badrumspodden in med tjockare väggar runt badrummet. Badrumspodden används för alla badrum som är våtrum, däremot inte för extra WC.

 

Att hålla nere antalet badrumsvar­ianter är viktigt då det är en kost­nadsdrivande faktor. En placering av badrum in mot trapphus/korridor medför mer ekonomisk och ljudsäk­er installationsdragning. Maximal takhöjd i badrumspodden är 2 300 mm med ett slätt undertak utan truminklädnader. Bredden är maximalt 2 360 mm på insidan och längden 3 880 mm på insidan. Ytskikt tillkom­ mer på de inre funktionsmåtten. Däremot kan inte schakt lämnas öppet för senare sammankoppling av installationer mot badrumssidan. Rör i schakt kan inte anslutas i efter­ hand från insida badrum.

Trappor, hissar och balkonger

Övrig standard

Kontakt

Jonas Nilsson

Chefsarkitekt

079-067 61 60

jonas.nilsson@lindbacks.se

Hanna Ivansson

Regionansvarig Affärsutvecklare Mälardalen

072 – 514 18 62

hanna.ivansson@lindbacks.se

Ida Snäll

Affärschef

070-525 88 30

ida.snall@lindbacks.se

Ladda ned Arkitektmanualen

Ladda ned PDF här.