Industriell produktion med stor flexibilitet

Vår produktionsmetod att producera husvolymer i fabrik är standardiserade, men inte arkitekturen. Vi bygger industriellt med hög anpassning till våra kunders önskemål. Vår byggprocess består av fem delar som tillsammans erbjuder dig som kund en effektiv och attraktiv helhetslösning.

Lindbäcks byggsystem

 

Lindbäcks byggsystem är ett konkurrenskraftigt system för flerbostadshus i 2–8 våningar. Pro­duktområdet är brett och kan möta många olika behov – vi bygger studentlägen­heter, hyreslägen­heter, bostadsrätter, seniorboenden, trygghets­boenden, äldreboenden och hotell.

 

Varje vecka levererar och färdigställer vi cirka 2 000 kvadratmeter nyckel­färdiga bostäder enligt ett bygg­system som vi har utvecklat i samarbete med ledande forskare, och som vi fortfarande strä­var efter att förbättra. Byggsystemet baseras på industriellt producerade volymer och vi använder trä som stommaterial, eftersom det ger oss fördelar under hantering i fabrikerna och underlättar transporter och montering av volym­er på byggarbetsplatsen. Valet av trä gör oss också kostnadseffektiva, och det är ett miljövänligt material som bidrar till en sund boendemiljö och reducerar koldioxidutsläpp.

 

Industriell produktion ger oss möjlig­het att skapa en säker och mindre fysiskt belastande arbetsmiljö för våra medarbetare.

 

Samtliga volymer är kompletta med bjälklag, väggar, innertak och fast inredning vid leverans från fabrik. De ­indi­viduella volymernas storlek kan varieras, vilket gör att vi har stor flexibilitet när det gäller val av plan­lösningar.

 

 

Lindbäcks produktionssystem är en process i fem steg där vi har kombinerat det bästa av industriell produktions­filosofi med våra egna erfarenheter från snart 100 års byggande.

 

01. PROJEKTUTVECKLING

Vi inleder gärna samarbetet med våra kunder i ett tidigt läge där vi diskuterar hur vi kan hjälpa kunden att bygga hus som uppfyller deras önskemål gällande form, gestaltning och kvalitet.

I de projekt vi genomför är det vanligaste att:

  1.  Kunden har en detaljplan att utgå från och vill diskutera en lösning där vi ansvarar för att utveckla hela projektet från start till mål.
  2.  Kunden har en förslagshandling och vill diskutera ett upplägg utifrån den.
  3.  Vi lämnar ett anbud baserat på ett förfrågningsunderlag vid en offentlig upphandling.

 

Om kunden inte redan har förslagshandlingar hjälper Lindbäcks till att ta fram dessa i nära dialog med kund och den utsedde arkitekten. Utifrån handlingarna presenterar vi sedan ett förslag med ett riktpris för genomförandet av projektet.
Om kunden väljer att gå vidare med oss skriver vi en gemensam avsiktsförklaring som omfattar en överenskommelse om fortsatt samarbete

 

Förslag och anbud

Med förslagshandlingarna som grund tas beslut gällande krav på tekniska egenskaper, inredning, ytskikt och installationer av kund och arkitekt i samråd med Lindbäcks. Utifrån kundens önskemål och behov presenterar vi sedan en anpassad lösning. När kunden tycker att lösningen motsvarar förväntningarna upprättar vi en tidsplan och lämnar ett anbud för genomförandet. När parterna är överens tecknas ett entreprenadkontrakt – därefter startar vi upp projektering och produktionsberedning.

 

Tidsplan

I vårt produktionssystem har vi utvecklat en process som bygger på en noggrann produktions- och materialberedning och på att alla aktiviteter sker i rätt tid. Det gör att vissa beslut och val, vi kallar dem strategiska val, måste göras tidigt för att inte äventyra tidsplan och kostnader. Det är viktigt eftersom industriellt byggande i fabrik innebär att en viss tidsperiod är bokad för start av produktion av volymerna. Det är fabriken som styr byggprocessens tidsplan. Därför måste beslut och val som påverkar produktionen göras tidigt i processen.

 

 

02. PROJEKTERING OCH INKÖP

I Lindbäcks produktionssystem har vi lagt in 32 veckor för projektering och produktionsberedning. Tiden är optimerad för att hålla jämna steg med vår fabrikstillverkning samtidigt som den ger tillräckligt med utrymme för genomtänkta val, inköp, leveranser av material och avstämningar med kunden. Vår process är tydlig och väl inarbetad. Vi ser gärna att vi har en nära dialog med kunden under hela projekteringen, men utöver den inledande beställargenomgången väljer du själv hur delaktig du vill vara i arbetet.

 

Beställargenomgång

Projekteringen inleds med en beställargenomgång. Där går vi gemensamt igenom hela projekteringsarbetet inklusive en tidsplan för när olika val ska göras samt tider för avstämning. Du kan förbereda dig genom att läsa igenom dokumentet ̋Strategiska val enligt LPS ̋. Vid beställargenomgången lämnar du även uppgifter om vem som är er kontakt för den fortsatta projekteringen.

 

Projekteringsprocessen

Efter beställargenomgången tar vi fram planer, sektioner och fasader. Under detta skede tas även beslut om ytskikt, inredning och eventuella tillval. När handlingarna är granskade och godkända av kunden stämplas de som bygghandlingar. Därefter kan ändringar och tillägg inte göras utan att påverka tidsplanen och produktionsstarten. Utifrån bygghandlingarna arbetar vi vidare med produktionshandlingarna, gör avrop på årsavtal, projekterar mark och grundläggning, gör de sista inköpen inför produktionsstarten, upprättar produktionstidsplan och gör en noggrann produktionsberedning innan det är dags för fabriken att ta över.

 

03. PRODUKTION FABRIK

Vi har två anläggningar för industriell produktion av flerbostadshus i Piteå. Husvolymerna tillverkas i en torr och väderskyddad miljö med hög säkerhet för våra anställda.

Vi har vårt huvudkontor och en av våra fabriker i Öjebyn. Fabriken på Haraholmen är Europas modernaste produktionsanläggning för fler bostadshus och invigdes i slutet på 2017.

Fordonsindustrin är en förebild för vår produktion. Målet med vårt Lean-arbete är att skapa en kostnadseffektiv produktion med hög kvalitet. Vi arbetar med den senaste tekniken och väljer att samarbeta med leverantörer som erbjuder högkvalitativa och välkända varumärken.

 

Det material som köps in är noga bearbetat för att minimera vår egen lagerhållning och för att öka effektiviteten i produktionen. Vid produktionsstart går vi igenom produktionsplanen – vilken typ av hus som ska byggas, hur många volymer som ska tillverkas och i vilken ordning. Detta är viktigt för att de ska levereras ut till byggarbetsplatsen i rätt följd och kunna monteras direkt från lastbil.

 

Längs med produktionslinorna färdigställs volymerna steg för steg. Vi inleder med elementtillverkningen – det vill säga golv, väggar och tak. Elementen sätts sedan samman till färdiga volymer som kan utgöra ett rum, flera rum eller delar av ett eller flera rum. I nästa steg monterar vi färdiga badrumsmoduler, installerar kök och lägger golvens ytskikt. Volymerna täcks sedan med väderskyddande kapell och görs klara för transport till byggarbetsplatsen.

 

Förbesiktning och kontroll

Vi erbjuder kunden att besikta en volym tillsammans med en besiktningsman. Förbesiktningen ska säkerställa att volymen stämmer överens med det som har beställts innan vi går vidare med produktion av resterande volymer.

 

04. PRODUKTION BYGGARBETSPLATS

Mark, grund och tak

Som kund beställer du med eller utan mark- och grundarbete från oss. Väljer du det senare ska grundläggningen vara klar och plattan inmätt inför byggstarten. Det ska även finnas en kranuppställningsplats, in- och utfart för bilar samt vara förberett för vatten och avlopp för bodar och förråd. När grunden är klar etablerar vi oss på byggplatsen, cirka tre veckor innan monteringen ska påbörjas. Vi börjar med att på plats tillverka taket i lämpliga sektioner.

 

Väderskyddande åtgärder

Vi genomför noggranna förberedelser inför monteringsdagarna. Väderprognoser granskas och skyddande åtgärder vidtas för maximal kvalitetssäkring. För att undvika att volymerna utsätts för fukt avlägsnas emballaget så sent som möjligt. Om det väntas kraftigare regn flyttar vi monteringen till en annan dag.

 

Montering av volymer och kompletterande arbeten

Jämfört med traditionellt platsbyggande är vår metod resurssnål och smidig och störningarna för omgivningen är små. Genom att samlasta volymerna med containrar med kompletterande material från vårt logistikcentrum minimerar vi transporter och lagerhållning på byggplatsen.

Vi planerar normalt för två monteringsdagar per vecka. Volymerna kommer från fabriken och lyfts direkt från lastbil och monteras sektionsvis innan taket läggs på. Därefter slutför vår personal installationsarbeten, monterar balkonger och utför andra kompletterande åtgärder på plats.

För ett normalt projekt tar det utvändiga och invändiga färdigställandet två till tre månader. Sedan är huset klart för inflyttning!

 

 

05. ÖVERLÄMNANDE EFTERMARKNAD

 

Efter godkänd slutbesiktning överlämnas huset till byggherren. Om inget annat avtalats är garantitiden fem år. Besiktningsförfarandet följer en garantibesiktning efter två år. Det kan hända att du som kund behöver göra ytterligare besiktningar efter vår slutbesiktning, till exempel i samband med överlåtande av bostadsrätter – i sådana efterbesiktningar kan Lindbäcks medverka som stöd. Att arbeta med ständiga förbättringar är en grundläggande komponent i Lindbäcks Produktionssystem. En viktig del av detta är att följa upp och lära av genomförda projekt. Om du som kund har synpunkter som du tror att vi kan lära oss av är vi tacksamma om vi får ta del av dem!