Inte okej - visselblåsarfunktion

Vi på Lindbäcks vill säkra att vi lever efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom Lindbäcks.

Vår förhoppning är att du som kund, leverantör/underentreprenör men även anställd ska känna att du kan prata med oss direkt om du misstänker eller ser saker som inte borde förekomma, men det ska även finnas en visselblåsarkanal där ska kunna uppmärksamma problem på ett sätt som känns tryggt och bra för dig.

Kanalen är främst avsett för att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför kanalens syfte kommer de inte att handläggas enligt kanalens rutiner. De missförhållanden som kan omfattas är till exempel ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, stöld eller miljöbrott. Det kan också röra sig om hot, våld, allvarliga former av trakasserier eller säkerhetsrisker rörande liv och hälsa.

Så hanteras din anmälan
För att göra en anmälan registrerar du den nedan med ditt namn. Vår HR-avdelning är de enda som har tillgång till din anmälan och hanterar den med sekretess. Lindbäcks kommer att med utgångspunkt från gällande lagstiftning, den så kallade visselblåsarlagen (2021:890), göra en inledande bedömning av din anmälan för att avgöra om den är lämplig att hantera inom ramarna för visselblåsarkanalen.

Återkoppling till dig sker när bedömning av anmälan har gjorts till de kontaktuppgifter du registrerat i din anmälan.


Anmälan gäller:

Anmälan gäller