Sex av våra innovationer

Sedan starten för nästan 100 år sedan har innovation och utveckling varit ett av Lindbäcks signum. Idag törs vi påstå att vi är världsledande inom industriellt träbyggande. Vi satsar mycket tid och resurser på forskning och kunskap för att fortsätta skapa sunda, hållbara och attraktiva bostäder av hög kvalitet och därmed bidra till en god samhällsutveckling.

PodComp – compositbadrum

När vi skulle bygga vår nya fabrik på Haraholmen satte vi upp ett ambitiöst mål att producera en volym var 30:e minut. Vi insåg ganska tidigt att vi aldrig skulle klara det med traditionell produktion av badrum med tätskikt, fogning och torktider på material. Behovet av ytor för att förvara de torkande volymerna skulle bli orimligt stora. Istället valde vi att lyfta ut produktionen av badrum till en egen fabrik som idag är ett dotterbolag till Lindbäcks Bygg. Med vår tidigare erfarenhet av att producera badrumsgolv utvecklade vi en s.k. badrumspodd – en volym med golv, väggar och tak i fiberkomposit. Ur fuktsynpunkt är badrumspodden en bra kombination med våra trävolymer, konstruktionen fungerar som ett båtskrov och inga läckage uppstår. PodComp  levererar nu även till andra trähustillverkare och är ett livskraftigt bolag som fortsatt innoverar byggbranschen.

Bygget av vår fabrik

Vår fabrik för att producera volymer i Öjebyn blev för liten i mitten av 2010-talet och då föddes tanken att bygga en ny fabrik för att utöka kapaciteten. Istället för att placera den nya fabriken i södra Sverige, som var aktuellt inledningsvis, beslöt vi att etablera den i Piteå. På så sätt skulle vi lättare kunna behålla vår värdegrund One Way under expansionen. Fabriken i Haraholmen är organiserad och upphandlad med flöde i fokus – det betyder att vi inte har köpt maskiner som finns tillgängliga utan att vi tillsammans med leverantörer utvecklat en fabrik som är synkroniserad. I utvecklingen ingick själva maskinerna, men också integrationen mellan maskinerna, kopplingen till CAD-systemet, informationsförsörjningen till produktionen och träningen av personalen. Haraholmsfabriken är fortsatt en av de bästa fabrikerna i världen för att tillverka trähusvolymer, det visar inte minst de många besök vi får.

Lindbäcks Production System

I en löpande produktion av trähusvolymer behöver många typer av data hanteras. Lindbäcks har under åren utvecklat LPS (Lindbäcks Production System) som är en digital plattform där olika delar av produktionen av volymbyggda trähus samlas. Via LPS har organisationen tillgång till kalkyler, projektdata och inköpsdata – men också avvikelsehantering, visuell planering och daglig styrning enligt SKLEM; säkerhet, kvalitet, leverans, ekonomi och medarbetare. Vi har valt att integrera våra Lean-verktyg med vår digitala plattform, en lösning som vi sällan hittar i traditionella ERP-system.

Brandappen

Kvalitetskontroll är en viktig del av byggandet, särskilt i Sverige där systemet är uppbyggt kring egenkontroller och inte kring externa kontrollanter. En del av produktionen som ofta väcker frågetecken när det gäller trähus är lösningar för brandsäkerhet. Många brandtätningar genomförs både i vår fabriksproduktion och i vår platsproduktion. För att beställare och kontrollansvarig ska känna trygghet i att även inbyggda konstruktioner är utförda korrekt har Lindbäcks som policy att fotografera det som senare blir dolt. Den funktionen har vi nu organiserat i en app. Brandappen, som vi kallar den internt, vann pris som årets bygginnovation i Norrbotten av branschorganisationen Byggföretagen. Appen används ute i produktion för att på ett enkelt sätt fotografera och lagra verifikaten för att brandtätningarna utförts korrekt. Den införs nu på bred front i Lindbäcks efter framgångsrika tester ute på våra byggen.

Compositbalkonger

Balkonger är väderutsatta konstruktioner som är en framträdande del av husets utformning. Under tidigt 2000-tal fick Lindbäcks frågor om inte pelarna i framkant kunde tas bort så att balkongerna istället hängdes på konstruktionen. Lösningen blev en balkongplatta i massivt trä doppad i fiberkomposit som tillverkas av Compositbalkonger i Fällfors. Metoden är patenterad av Lindbäcks. Balkongerna kan utformas med olika geometrier och materialet har visat sig stå emot tidens tand och vädrets makter på ett utmärkt sätt. Som i all vår produktutveckling har vi testat egenskaperna för balkongerna beträffade ljud, brand, beständighet, nötning och bärförmåga.

Industriellt byggande – standardiserade metoder men inte arkitekturen

När man kikar in i våra fabriker är det lätt att förledas tro att alla volymer är likadana d.v.s. att Lindbäcks bara har ett visst antal volymer som vi kan tillverka. Tidigt i vår historia valde vi att gå en annan väg. Våra volymer utgör en del av ett byggsystem, en plattform, där geometrin på volymerna fortsatt är ändringsbar. Det betyder att i och mellan projekt så byter vi utseende på volymerna. Lindbäcks kan därmed leverera bostäder till alla typer av tomter, med olika geometrier och krav. Det ökar vår konkurrenskraft, men ställer förstås krav på att vi internt måste kunna hantera variationen. Det gör vi genom en noggrann projekteringsprocess som avslutas med en fabriksberedning som organiserar all information i rätt sekvens och i rätt detaljeringsgrad ut till våra fabriker. Vårt största projekt hittills hade 37.000 elementritningar – det är ingenting som hanteras utan att vi tränat ordentligt i förväg!