Norrländsk hållbarhet till hela världen

Vi bygger inte bara bostäder, vi bygger och utvecklar samhällen där människor ska leva och bo under flera generationer framöver. Hållbarhet för oss innefattar hela livscykeln – från ett miljömässigt och socialt till ett ekonomiskt helhetsperspektiv.

Att ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt i det vi gör ställer krav på oss i allt från hur vi samarbetar med kunder, till hur vi behandlar varandra på våra arbetsplatser, till våra materialval, och färdiga flerbostadshus.

Vi är en samhällsbyggare med stark lokal närvaro och med ett stort och genuint intresse för våra anställda, våra kunder och samhället i stort. Vårt hållbarhetsarbete utgår från de fyra värderingar som är grunden i vårt ledarskapshus: kunden i fokus, respekt och tillit, hållbar framtid och innovation och drivkraft samt säkerhet och etik.

Läs gärna våra hållbarhetsredovisningar:

2019

2020

2021

2022

Kunden i fokus

Vi bygger långsiktigt hållbara relationer till alla kunder, samarbetspartners, anställda och till samhället i stort. Vi strävar efter att kunna verka i ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum.

Vi ser det som vårt ansvar att bidra med ett socialt hållbart företagande och ett engagemang i de samhällen där vi verkar. Målet är att tillsammans med samhällsaktörer och kunder hitta de bästa lösningarna för såväl en god affär som för att skapa trygga och trivsamma miljöer för de boende i samhället.

Vår historia och geografiska hemvist är också en viktig del i vår sociala hållbarhet och vårt samhällsengagemang i Norr- och Västerbotten. Vi satsar på att stötta regionala och lokala idrottsföreningar och gör en stor investering i Lindbäcksstadion för att förbättra förutsättningarna för vintersporter i Piteå och regionen.

Lindbäcks är ett öppet och transparent företag som gärna bjuder in kunder, företag, organisationer, studenter och skolklasser att ta del av vår verksamhet. Vi värdesätter goda relationer och samarbeten högt.

Vi bygger lojalt för att vi tror på långsiktiga relationer.

Respekt och tillit

Vi är ett företag med ca 530 anställda och då är det viktigt att vara medveten om – och att aktivt jobba för – en socialt hållbar arbetsmiljö med hög säkerhet och grundläggande värderingar som mångfald, jämställdhet, respekt och tillit.

För att skapa en dynamisk och trivsam arbetsplats vill vi att våra anställda speglar ett tvärsnitt av dagens Sverige. Vi tror att olikheter, när det kommer till kön, ursprung, kultur och kunskaper, ger bättre arbetsmiljö och arbetslag vilket i sin tur leder till bättre förutsättningar för nya idéer och utveckling. Vi är också övertygade om att det är viktigt för de anställdas trivsel. Ett konkret exempel på vår strävan efter större mångfald i byggbranschen är vår målsättning att anställa hälften kvinnor. Hos oss finns det stor möjlighet att påverka både företagets och sin egen personliga utveckling.

Vi bygger mångfald för att vi tror olika.

Hållbar framtid

Utvecklingen av vår verksamhet ska drivas på ett sådant sätt att vi kan tillfredsställa marknadens behov utan att förstöra kommande generationers möjligheter att leva, bo och verka. Vi vill bidra till en hållbar framtid genom att bygga fler sunda boenden genom en rationell och industriell arbetsprocess.

Vi använder trä från de norrländska skogarna för att skapa hållbara bostäder. Trä är inte bara det enda förnybara byggnadsmaterialet, det binder koldioxid och ger betydligt lägre koldioxidutsläpp under sin livstid jämfört med andra byggnadsmaterial. Men vi bygger aldrig snabbare än skogen växer. Den goda skötseln och tillväxten i de svenska skogarna gör att det bara tar en minut för skogen att återställa det som behövs för att bygga ett flerbostadshus. Att bygga bostäder i trä är därmed gynnsamt om man som vi vill erbjuda attraktiva bostäder och samtidigt nå klimatmålen.

Vår industriella och rationella byggprocess innebär att vi undviker spill och slöseri av material. Att bygga under tak skyddar lägenheterna från väder och vind och gör att vi kan säkerställa ett sunt boende vid inflyttning och under lång tid framöver.

Vi bygger i trä för att vi tror på skogen.

Innovation och drivkraft

I nittiosju år har vi drivits av innovativa idéer. Vi är eldsjälar som låter små som stora, kreativa som tekniska och utmanande som trivsamma idéer samsas med varandra under samma tak. Det är vårt entreprenörskap som har tagit oss dit vi är i dag och som får oss att fortsätta utvecklas.

I vår fabrik i Piteå bygger vi färdiga volymer i en väderskyddad miljö. Hemligheten bakom vår innovativa och rationella byggprocess utgår från LEAN-filosofin. Syftet är att arbeta med ständiga förbättringar samt identifiera och eliminera slöseri för att öka effektiviteten i produktionen.

Vår korta tid på byggarbetsplatser leder till väsentligt mindre störningar för grannar och omkringliggande samhälle under byggnationen, och genom vår nya produktionsanläggning på Haraholmen får vi en utökad kapacitet. Fabriken är självförsörjande på solenergi, förnybar energi och fjärrvärme.

För oss är en ständig utveckling av våra processer och ett långsiktigt tänk viktigt. Vi investerar därför årligen i ett nära och unikt samarbete med Luleå tekniska universitet – allt för att skapa slagkraftiga och hållbara boenden som motsvarar morgondagens behov.

Vi bygger ideér för att vi vet att vi gör skillnad.

Säkerhet

Säkerhet och en hälsosam arbetsmiljö är högt prioriterade frågor hos oss. Allt arbete ska följa lagar, regler och kollektivavtal. Vårt mål är att våra anställda ska ha en bättre hälsa när de går hem för dagen än innan de kom till arbetet. Genom vårt LEAN-arbete och dagliga avstämningsmöten gör vi ständiga uppföljningar för att tillse att säkerheten och våra medarbetares hälsa och välbefinnande håller hög nivå. Säkerhet är inte bara en intern prioritet utan innefattar även vårt samarbete med kunder och leverantörer.

Etik

Vi står för lagenliga och tydliga arbetsvillkor och vi står bakom FN:s barnkonvention. Vi förväntar oss också att det efterföljs av alla vi samarbetar med. Vi är emot all form av tvångsarbete och oavlönat arbete, diskriminering på grund av nationell bakgrund, kön, ålder och sexuell läggning eller andra former där anställda inte behandlas med den respekt och tillit som vi genom våra värderingar verkar för.