Orderböckerna fyllda ett år framåt

Lindbäcks presenterar ett preliminärt bokslut i samband med den föreslagna fastighetsaffären med Piteå Näringsfastigheter.

– Helheten inom Lindbäcks redovisar ett positivt resultat på cirka 180 miljoner för 2019, men vi arbetar fortsatt för att stärka lönsamheten i Lindbäcks Bygg, säger Magnus Edin, VD Lindbäcks Bygg.

Med anledning av den föreslagna fastighetsaffären med Lindbäcks industrifastighet i Öjebyn som Piteå Näringsfastigheter, PNF, vill förvärva och som nu skall beslutas av Piteå kommun, redovisar Lindbäcks sitt preliminära bokslut. Årsredovisningen kommer att undertecknas i slutet av juni.

Koncernen Lindbäcks redovisar en omsättning på cirka 1,9 miljarder och ett positivt resultat om cirka 180 miljoner kronor.

– Koncernen står stark. Förutom moderbolaget Lindbäcks Group består koncernen av Lindbäcks Boende som rymmer försäljning och projektutveckling, Lindbäcks Fastigheter som förvaltar fastigheter och Lindbäcks Bygg som bygger, säger Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Group

Den aktuella fastighetsaffären med PNF genomförs för att stärka bolagets kassa.

– Vi behöver en stark kassa för att kunna agera i de större projekt vi jobbar med i dag, men också säkra upp bolaget i en orostid som denna. Givetvis drabbas även vår marknad av pandemin. Framförallt ser vi att marknaden för bostadsrätter i Stockholmsregionen har mer eller mindre försvunnit, säger Magnus Edin.

Ändå ser marknadsläget gott ut för Lindbäcks:

– Våra orderböcker är fyllda, vi kan köra full produktion i våra fabriker kommande tolv månader med de kontrakt vi har i dag. Det är ett styrkebesked.

Noterbart är att Lindbäcks genomgått en stor expansion. Omsättningen är 2019 tre gånger vad den var 2014. Bara sedan 2016 har den fördubblats.

– Vi har tagit en ny fabrik i drift och jobbar nu för att råda bot för det vi kan kalla en ”växtvärk”. Vi har tillsammans med stora investeringar haft ett par mindre lönsamma projekt som drar ner resultatet. För Lindbäcks Bygg redovisar vi för 2019 ett resultat efter finansiella poster på minus 160 miljoner. Prognosen talar för ett minus på 30–50 miljoner för 2020 och ett plusresultat 2021, konstaterar Magnus Edin.

Två av delägarna till familjeföretaget Lindbäcks, Stefan Lindbäck och Hans Lindbäck, utvecklar sin syn på det långsiktiga ägandet;

– Lindbäcks ser nu ett antal år framåt med en stark tro på byggandet av hållbara bostäder i trä. Det industriella byggandet kommer fortsatt att vara en framgångsfaktor, menar Stefan Lindbäck.

– Lindbäcks har ett starkt varumärke och har goda möjligheter att växa vidare med lönsamhet och med kundernas efterfrågan på hållbara flerbostadshus i trä, avslutar Hans Lindbäck.

 

Bokslutskommuniké 2019

Group – Koncernen

Koncernen består förutom av moderbolaget Lindbäcks Group samt nedan nämnda Lindbäcks Bygg AB, även av verksamhetsbolagen Lindbäcks Boende (försäljningsorganisation och projektutveckling) och Lindbäcks Fastigheter AB (fastighetsförvaltning i Piteå).

Under 2019 har dotterbolaget Lindbäcks Porsön AB avyttrats för att frigöra kapital till verksamheten. Detta har inneburit att koncernen kommer att visa ett positivt resultat. Försäljningen av Lindbäcks Porsön AB gav en reavinst på 515 MSEK. Koncernens balansräkning är mycket stark, men det mesta egna kapitalet är bundet i anläggningstillgångar. Utöver nedanstående finns ca 300 MSEK i övervärde i de fastigheter som förvaltas inom Lindbäcks Fastigheter.

Omsättningen  ca 1 900 000 tkr

Resultat efter finansiella poster  ca 180 000 tkr

Antal anställda  ca 600 personer

Soliditet, inklusive överv. Fast.   ca 40%

Eget kapital   ca 700 000 tkr

 

Lindbäcks Bygg AB

2019 har verksamhetsmässigt varit ett tufft år. Den kraftiga expansionen 2016–2019 med mer än fördubblad omsättning och nästan fördubblat antal anställda har medfört växtvärk i organisationen. Detta i kombination med några resultatmässigt svaga projekt medför att bolaget för 2019 redovisar en betydande rörelseförlust.

Bolaget har genomfört stora investeringar i nya fabriken på Haraholmen, ca 650 MSEK. Detta faktum i kombination med negativa resultat 2019 och även 2018 medför att bolaget behöver stärka sin likviditet. Balansräkningen är stark, men mycket eget kapital ligger bundet i anläggningstillgångar.

Omsättning 2019  ca 1 700 000 tkr

Resultat efter finansiella poster  ca -160 000 tkr

Antal anställda   ca 550 personer

Soliditet  ca 25%

Eget kapital ca 300 000 tkr

 

Utsikter 2020–2021

Som framgår av ovan består koncernens verksamhet i huvudsak av Lindbäcks Bygg. Drygt 90% av omsättningen kommer från Bygg. Samtidigt skapas en stabilitet och en säkerhet för hela Lindbäcks tack vare det egna fastighetsbeståndet inom Lindbäcks Fastigheter.

Orderstocken är mycket god och sträcker sig till mitten av 2021. Inom ramen för pågående förhandlingar kan orderstocken för hela 2021 vara säkrad inom någon månad.

Lindbäcks Fastigheter är fortsatt lönsamt och projektutvecklingen inom Lindbäcks Boende bedöms ge ett överskott.

För 2020 bedömer VD och styrelse att Lindbäcks Bygg kommer att göra en tydlig resultatförbättring jämfört med 2019. Prognosen indikerar en förlust på 30–50 MSEK, vilket är ett tydligt trendbrott. På koncernnivå kommer 2020 att uppvisa en förlust.

Kraftfulla åtgärder har vidtagits

  • Ledningen för Lindbäcks har stärkts. Magnus Edin har tillträtt som ny VD för Lindbäcks Bygg
  • En effektivisering har genomförts och totalt 45 inhyrda har fått lämna sitt uppdrag för Lindbäcks.
  • Ett varsel av medarbetare, 40 kollektivanställda och 15 tjänstemän, har genomförts.

Den 15 januari 2020 tillträdde Magnus Edin som VD för Lindbäcks Bygg. Att utse den första externa VDn för Lindbäcks Bygg är en kraftfull åtgärd av styrelsen. I slutet av februari 2020 genomfördes varslet och totalt 55 medarbetare fick lämna sin anställning inom Lindbäcks. En ledsam men nödvändig åtgärd.

  • Styrelsen har vidtagit kraftfulla åtgärder, säger Anders Svensson, Styrelseordförande för Lindbäcks.

Under 2020 har ytterligare åtgärder vidtagits

  • Rekryterat ny Inköpschef, Robert Palo, senast Inköpschef underhåll Sverige inom SSAB.
  • Rekryterat ny Byggchef Mälardalen, Martin Widlund, senast inom Hembla och med lång erfarenhet från bygg och fastigheter i Stockholmsområdet.
  • Försäljning av två projektfastigheter.

Ytterligare åtgärder har vidtagits under 2020, men effekterna av dessa har en viss fördröjning. En del av dessa åtgärder är att sälja rörelsefastigheten i Öjebyn för att frigöra likviditet inom ramen för kärnverksamheten.

Framledes ser VD och styrelse att beslutade åtgärder kommer att leda till att Lindbäcks Bygg och koncernen kommer att uppvisa ett positivt resultat från och med 2021.

För att Lindbäcks skall vara väl rustat för fortsatt verksamhet och utveckling under 2021 och 2022, samt efter Corona pandemin, behöver likviditeten stärkas.

Försäljning av industrifastigheten i Öjebyn är en viktig beståndsdel i detta.

 

Öjebyn och Lund, 3 juni 2020

Anders Svensson, styrelseordförande

Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Group

Hans Lindbäck, VD Lindbäcks Fastigheter

Magnus Edin, VD Lindbäcks Bygg

Markus Holmlund, VD Lindbäcks Boende

 

Ladda ner pressmeddelandet här