Ny rapport visar att Lindbäcks kan bygga klimatneutralt redan idag

Framtidens hållbara bostadsbyggande är redan här, och det doftar trä. En ny rapport framtagen av Träcentrum Norr, TCN, visar att byggbranschen kan nå de högt ställda miljömålen genom att bygga med trä och därmed binda mer koldioxid. – Tack vare kolinbindningen i hus byggda med trästomme kan vi nå klimatneutralt bostadsbyggande redan i dag, säger Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks.

Går det att bygga klimatneutrala flerfamiljshus? Klarar vi tillväxt och bostads-byggande utan att släppa ut ökade mängder växthusgaser?

Målsättningar och nyckeltal för att nå målet, ett hållbart bostadsbyggande, slipas det på inför 2030. Vi vet att bygg- och fastighetsbranschen står för 18 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp och att krav på klimatdeklaration ligger på arbetsbordet inför den 1 januari 2022.

EU:s långsiktiga satsning på Miljövarudeklarationer, EPD, har drivit på så att svensk byggbransch gemensamt tagit fram ett beräkningsverktyg som alla kan använda för att beräkna klimatavtryck för byggnader. Samverkan inom branschen har gjort att Sverige som ett av världens första länder nu kan ställa krav på klimatavtrycket från byggd miljö. Industriella träbyggare har enkelt anslutit sig till metoden då vår byggmetod redan innehåller precision i materialåtgång och upprepning av processer.

Mot bakgrund av detta fick Tyréns i uppdrag att utreda klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä

– Vi visste redan att industriellt byggda flerfamiljshus med trästomme kan reducera klimatpåverkan med upp till 50 procent mot traditionellt byggande i stål och betong. Det bekräftar också vår nya rapport. Men, den nu aktuella studien visar glädjande nog också att räknar vi in kolinbindningen via träråvaran över tid så når vi nära noll redan i dag, konstaterar Anna Pantze, miljöspecialist, Tyréns.

Rapporten konstaterar att träbyggnaderna som undersökts har en kolinbindning som motsvarar 75 till 86 procent av den totala klimatpåverkan från material och byggskedet. Och med rätt val av leverantörer och rätt materialval när det gäller gips, isolering, armering och betong kan man reducera ytterligare 30 procent och med det närma sig nollpunkten: klimatneutrala hus.

Gör man aktiva val av produkter som har låga klimatavtryck kan man få denna reduktion utan förändringar i uppbyggnaden av byggdelarna.

Anders Carlsson, teknik- och FOU-chef, Derome:

– Faktum är att vi räknat på ett volymhus med stomme och fasad i trä där den ursprungliga klimatbelastningen var 170 kg koldioxidekvivalenter per BTA. Där såg vi att kolinbindningen kompenserade för 145 kg och rätt val av leverantör och material kunde påverka 52 kg. Med optimala val kunde det huset rentav landa på +27 kg – alltså klimatpositivt!

Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks:

– Trä är det enda förnybara byggmaterialet. Dessutom binder trä naturligt kol genom att fotosyntesen tar upp koldioxid från luften när trädet vä Väljer man att använda träet till långlivade produkter som till exempel byggnader, blir byggnaderna naturliga kolsänkor.

– Livslängden på en träbyggnad och ett träd är ungefär densamma – 80 å Eftersom det växer upp nya träd där våra en gång fälldes, fortsätter skogen att ta upp koldioxid och växa – i ett evigt kretslopp.

Rapporten redovisar resultat runt 126 – 189 koldioxidekvivalenter per kvadratmeter BTA. Ett område för förbättring är inköp av till exempel gips som står för cirka 28 viktprocent av materialet medan isolering utgör cirka 18 procent. Här pågår en snabb materialutveckling som kan eliminera belastningen ytterligare, en ökad efterfrågan från oss som industriella byggare skyndar på det goda arbetet som pågår.

I rapporten pekas badrummen ut som ett problemområde, med en påverkan på cirka 16 procent, men här är verkligheten bättre än rapporten visar.

– I avsaknad av produktspecifika miljövarudeklarationer för de badrumspoddar vi använder oss av användes istället schabloner i de beräkningar som gjordes. Dessa schabloner är mycket grova och tar till exempel inte hänsyn till att en del av de ingående materialen är från återvunna PET-flaskor och att produktionen enbart använder sig av grön vattenkraftsel. Ett omfattande arbete med att ta fram miljövarudeklarationer pågår och jämfört med det schablonerna visar i rapporten förväntas poddarnas klimatpåverkan kunna skrivas ner rejält, säger Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks.

– Att badrumstillverkaren nu ska ta fram EPD och blir mer aktiva i arbetet med att minska sin klimatpåverkan är en bra bonusvinst, konstaterar Anna Pantze.

Anders Carlsson, teknik- och FOU-chef, Derome:

– Arbetet för att utveckla ett klimatneutralt byggande är rymmer relativt komplexa frågor, samtidigt som övriga regelverk skall uppfyllas med bibehållen ekonomisk hållbarhet. Samverkan mellan Lindbäcks och Derome, likt denna genom TCN, är positiv för båda företagen och ger byggbranschen i stort nya viktiga faktabaserade insikter.

Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks:

– För att lyckas med dessa utmaningar måste de ske en samverkan mellan samtliga inblandade i hela kedjan och idag råder det en god samverkanskultur inom detta område.

Rapporten ”Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä” visar att det redan idag går att beräkna klimatavtrycket för flerbostadshus. Det skapar en trygghet för beställare som får ett jämförelsetal mellan olika byggtekniker och kan fatta underbyggda beslut. Rapporten visar också att det finns områden som kan optimeras ännu mer för att få ett än lägre klimatavtryck. En aktiv samverkan mellan trähusbyggare som Derome och Lindbäcks borgar för att den utvecklingen fortsätter i rätt riktning.

 

Bild: Segeparksgatan i Malmö, ett av projekten som är med i uträkningarna/analysen

___________________________________________________

TCN – En centrumbildning vid Luleå tekniska universitet.
Målet för TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.

https://www.ltu.se/centres/TraCentrum-Norr-TCN

 

 

Ladda ner pressmeddelandet här