Sopsortering

Vi har källsortering i våra fastigheter.

I alla fastigheter finns separata kärl för brännbart avfall, komposterbart avfall och restavfall, men källsorteringen kan skilja sig åt från fastighet till fastighet. Detta beroende på storleken av soprummen. Kontakta din områdesansvarig om du är osäker.

Övrigt avfall lämnas till återvinningsstationerna som finns i respektive fastighets närhet.

Student

Vi har källsortering i våra fastigheter.

Vi har behållare för:

  • Komposterbart avfall
  • Brännbart avfall
  • Restavfall
  • Glas
  • Papper
  • Wellpapp
  • Metall
  • Riskavfall

 

Behållarna står placerade i sophuset som ligger i anslutning till bostadsområdet.

Övrigt avfall sorteras och lämnas i närmaste återvinningsstation.

Det är av största vikt att alla sköter sorteringen rätt.